سوالات اساسی در جلسات مرور عملکرد

هر چند ممکن است که نیازی برای انتشار دستور جلسه ای رسمی برای هر جلسه مرور عملکرد وجود نداشته باشد، اما شروع با موضوعات تعریف شده برای تمرکز مباحث می تواند ایده خوبی باشد. این جلسات باید بتوانند پنج حیطه اساسی ذیل را پوشش دهند:

ابزار خط زندگی (Lifeline)

ابزار خط زندگی (Lifeline tool)
ابزاری است که به افراد کمک می کند زندگی شان را در برابر اولویتهایشان مقایسه کنند. ابزار خط زندگی توصیه می شود که افراد از این ابزار قبل از اینکه زندگی شان با مشکل مواجه شود استفاده کنند. اما حتی هنگامی که توازن زندگیشان به هم می خورد نیز این ابزار می تواند. کمک مؤثری ارائه دهد. به مدیر/ مربیان توصیه می شود ابزار خط زندگی را در هدایت افراد به کار گیرند.

دسته بندی واحدهای عملکردی در خصوص میزان چابکی

مؤسسه ­ی مک­ کینزی در خصوص میزان چابکی (Agile) واحدهای عملکردی (سازمان، شرکت، واحد عملیاتی و …) تحقیقی انجام داده و واحدها را به چهار دسته تقسیم کرده است. در این نمونه گیری و قضاوت در خصوص چابکی، به دو جنبه­ ی “شیوه­ های پویا” (که سرعت، پاسخگویی و سازگاری ایجاد می­ کنند.)(واحدهای عملکردی) و […]

توزیع اجباری در مدیریت عملکرد

آیا سیستم توزیع اجباری روش مناسبی برای کنترل سیستم ارزیابی عملکرد است؟ آیا موجب دور شدن از هدف ارزیابی می شود یا اینکه از خطاهای ارزیابی پیشگیری می کند؟ در این مطلب به برخی از نکاتی که در به کارگیری سیستم توزیع اجباری باید به کار گرفته شود، پرداخته شده است.

برچسبهای منقضی شده برخی از مدیران

استفاده بی رویه از تستهای سنجش کارکنان این روزها بسیاری از سازمانها و مدیران را از برخی از گزینه های مطلوب محروم می کند.
سازمانهای زیادی این روزها از تستها برای شناخت ویژگی های افراد استفاده می کنند و متأسفانه در اغلب موارد به نقاط ضعف و ویژگی های این تستها توجه کافی نمی شود. این برچسب گذاری ها در موارد مکرری می تواند آسیبهایی را متوجه سازمان کند …

سنجش رضایت یا سنجش اثربخشی کارکنان

انجام سنجشهای مداوم رضایت کارکنان، جزئی از فعالیتهای معمول در سیستمهای مدیریت منابع انسانی شده. ( اثربخشی کارکنان ) و در بسیاری از سازمانها نیز شکل بوروکراتیک به خود گرفته. و تبدیل به کاری روتین و روزمره شده است. اثربخشی کارکنان : هرچند رضایت لزوماً منجر به خروجی مناسب و بهره وری نمی شود. و […]

Scroll to top