ویرایش محتوا

اصول اخلاقی و حرفه ای در مدیریت منابع انسانی

اصول اخلاقی و حرفه ای در مدیریت منابع انسانی

اصول اخلاقی و حرفه ای در مدیریت منابع انسانی

جامعه بین المللی منابع انسانی* به عنوان یکی از معتبرترین سازمانها و جوامع حرفه ای منابع انسانی در دنیا، اقدام به انتشار اصول اخلاقی و حرفه ای برای کارشناسان حرفه ای منابع انسانی نموده تا با مبنا قراردادن آن در مواقع تصمیم و اقدام، حرفه ای و اخلاقی عمل نمایند.

این اصول اخلاق حرفه ای در شش سرفصل مسئولیتهای حرفه ای، توسعه حرفه ای، رهبری اخلاقی، عدالت و انصاف، تضاد منافع، استفاده از اطلاعات ذکر گردیده اند و هر کدام شامل اصل اساسی و هدف مورد نظر به همراه خطوط راهنمای رفتاری هستند که می تواند مبنای کار حرفه ای مدیران و متخصصان منابع انسانی قرار گیرد.

رایان راهبرد چابک در راستای رسالت خود که انتشار یافته ها و تکنیکهای منابع انسانی در سازمانهای کشور است، اقدام به تهیه، ترجمه و انتشار این اصول نموده است:

SHRM *

اصول اخلاقی و حرفه ای در مدیریت منابع انسانی
اصول اخلاقی و حرفه ای در منابع انسانی

مسئولیتهای حرفه ای

اصل اساسی:

ما به عنوان کارشناس حرفه ای منابع انسانی مسئول ارزش آفرینی برای سازمانهای متبوع خود بوده و در موفقیت اخلاقی سازمان خود مشارکت می کنیم. ما مسئولیت حرفه ای برای تصمیمات و اقدامات فردی خود را پذیرفته و با جلب تعهد و تعلق در فعالیتهایی که نشان دهنده اعتبار و ارزش این حرفه هستند، از آن هواداری می کنیم.

هدف:

- ساختن احترام، اعتبار و اهمیت استراتژیک برای حرفه منابع انسانی در سازمان، جامعه کسب و کار و جوامعی که در آن مشغول به خدمت هستیم.
- کمک به سازمانهای متبوعمان برای دستیابی به اهداف
- اطلاع رسانی و تعلیم اصول و شیوه هایی که به حرفه، فعالین فعلی و آتی، سازمانهای محل خدمت و جامعه کمک می کنند.
- تاثیر گذاری مثبت روی شیوه های استخدام و محیط کار
- تشویق تصمیم گیری و مسئولیت پذیری حرفه ای
- تشویق مسئولیتهای اجتماعی

خطوط راهنما:

۱- وفاداری به سطوح بالای استاندارد اخلاقی و رفتار حرفه ای
۲- ارزیابی اثر بخشی منابع انسانی در راستای دستیابی به اهداف سازمانی
۳- تطابق با قانون
۴- انجام امور با سازگاری در برابر ارزشهای حرفه ای
۵- تلاش برای دستیابی به سطوح بالای خدمات، عملکرد و مسئولیتهای اجتماعی
۶- هواداری از ایده استفاده و کاربرد مناسب کارمند به عنوان یک انسان
۷- هواداری آزادانه از مباحثات پیرامون تاثیر گذاری روی تصمیم گیرندگان و نتایج در جوامع حرفه ای

اصول اخلاقی و حرفه ای در مدیریت منابع انسانی
اصول اخلاقی و حرفه ای در منابع انسانی

توسعه حرفه ای

اصل اساسی:

به عنوان افراد پایبند اصول اخلاقی و حرفه ای بایستی تلاش کنیم تا به استانداردهای بالای شایستگی دست یابیم و به صورت مداوم برای تقویت شایستگی هایمان متعهد باشیم.

هدف:

- توسعه دانشمان از مدیریت منابع انسانی به منظور تقویت ادراکمان از اینکه عملکرد سازمان چگونه است.
- توسعه درکمان از اینکه سازمان مان چگونه کار می کند (علت وجودی کسب و کار)

خطوط راهنما:

۱- پیگیری فرصتهای رسمی آکادمیک
۲- تعهد به آموختن مداوم، توسعه مهارتها و کاربرد دانش جدید مربوط به مدیریت منابع انسانی و سازمانی که در آن مشغولیم
۳- مشارکت در میزان معرفت، اصلاح حرفه و رشد افراد از طریق آموزش، تحقیق و انتشار دانش
۴- پیگیری گواهینامه های حرفه ای در دسترس و یا شاخص های نشان دهنده شایستگی و دانش

اصول اخلاقی و حرفه ای در مدیریت منابع انسانی
اصول اخلاقی و حرفه ای 

رهبری اخلاقی

اصل اساسی:

از کارشناسان حرفه ای منابع انسانی انتظار می رود که رهبری فردی را به عنوان الگویی از این نقش برای حفظ استاندارد بالای رفتار حرفه ای از خود بروز دهند.

هدف:

- تدوین استاندارد و نمونه بودن برای دیگران
- کسب احترام افراد و افزایش اعتبار نزد کسانی که از ما خدمات دریافت می کنند.

خطوط راهنما

۱- اخلاقی باشید. در هر یک از تعاملات حرفه ای اخلاقی عمل کنید.
۲- در موقع لزوم از افراد مردد گروههای عمل بپرسید. وقتی که نیاز است مطمئن شوید که آیا تصمیمات اخلاقی هستند و به روش اخلاقی اجرا می شوند.
۳- از متخصص در مواقعی که در خصوص اولویت اخلاقی در شرایط خاص شک دارید، راهنمایی بخواهید.
۴- توسعه دیگران را به عنوان رهبران اخلاقی از طریق آموزش و منتورینگ در حرفه و سازمان به مسابقه گذارید.

اصول اخلاقی و حرفه ای در مدیریت منابع انسانی
اصول اخلاقی و حرفه ای در منابع انسانی

عدالت و انصاف

اصل اساسی:

ما به عنوان متخصصین حرفه ای منابع انسانی، به طور اخلاقی مسئول ارتقا و تقویت عدالت و انصاف برای تمامی کارکنان و سازمانهایشان هستیم.

هدف:

خلق و حفظ محیطی تشویق کننده برای تمامی افراد و سازمان که توان بالقوه شان را با روش مثبت و بهرور بالفعل کنند.

خطوط راهنما:

۱- احترام به فردیت و ارزش ذاتی هر فرد
۲- رفتار شایسته، احترام آمیز و همراه با شفقت با افراد به منظور تقویت محیط کار فارغ از آزار و ارعاب و تبعیض غیر قانونی
۳- تضمین محیطی در برگیرنده و تعهد به تنوع در سازمانی که خدمت می کنیم.
۴- اطمینان از اینکه هر فردی فرصت ارتقای مهارتها و کسب شایستگی های جدید را دارد.
۵- توسعه، اداره و دفاع از سیاستها و رویه هایی که انصاف، ثبات و رفتار مساوی برای همه را تقویت می کنند.
۶- بدون توجه به علائق شخصی، از تصمیمات اتخاذ شده توسط سازمان که اخلاقی و قانونی هستند، حمایت کنیم.
۷- عمل به روشی مسئولانه و اجرای مدیریت خوب در کشوری که سازمان محل خدمت ما در آن وجود دارد.

اصول اخلاقی و حرفه ای در مدیریت منابع انسانی
اصول اخلاقی و حرفه ای در منابع انسانی

تضاد منافع

اصل اساسی:

به عنوان کارشناسان منابع انسانی، بایستی سطح بالایی از اعتماد را در بین ذینفعانمان برقرار سازیم. باید از علائق ذینفعانمان در حین یکپارچگی حرفه ای مان پاسداری نموده و نباید وابسته به فعالیتهایی شویم که موجب پدید آمدن یا آشکار شدن تضاد منافع می شوند.

هدف:

پرهیز از فعالیتهایی که با هر یک از قسمتهای این اصول اخلاقی و استانداردهای حرفه ای در مدیریت منابع انسانی تضاد دارند یا ممکن است در تضاد قرار گیرند.
همینطور دوری از کارهایی که ممکن است در تضاد با مسئولیتها و وظایف فردی که عضو حرفه منابع انسانی است و یا کارمند هر سازمانی است، باشند.

خطوط راهنما:

۱- وفاداری و دفاع از خط مشی های منتشر شده سازمانتان در خصوص تضاد منافع
۲- ممانعت در برابر استفاده از موقعیت شغلی شما برای منافع فردی، مادی و یا مالی یا نمود اینگونه موارد
۳- ممانعت از انجام یا طلب رفتار تبعیض آمیز در فرایندهای مدیریت منابع انسانی
۴- اولویت بندی تعهداتتان برای تعریف تضاد منافع یا نمود آنها در هنگام پدید آمدن و یا آشکار شدنشان برای ذینفعان مرتبط

اصول اخلاقی و حرفه ای در مدیریت منابع انسانی
اصول اخلاقی و حرفه ای

استفاده از اطلاعات

اصل اساسی:

کارشناسان حرفه ای منابع انسانی حقوق افراد مخصوصاً در موارد کسب و انتشار اطلاعات را شناخته و از آن محافظت می کنند. در عین حال اطمینان می یابند که ارتباطات قابل اعتمادی وجود داشته و تصمیم گیری بر پایه اطلاعات را تسهیل می کنند.

هدف:

ساختن اعتماد بین تمامی نهادهای سازمانی از طریق حداکثر نمودن مبادله اطلاعات و نیز از میان برداشتن نگرانی ها در خصوص کسب و انتشار نادرست و نامناسب اطلاعات.

خطوط راهنما:

۱- کسب و انتشار اطلاعات با ابزارهای اخلاقی و مسئولانه
۲- اطمینان از اینکه تنها از اطلاعات مناسب در تصمیم گیری های مربوط به روابط استخدامی استفاده می شود.
۳- تحقیق و بررسی صحت و منبع اطلاعات قبل از استفاده از آن در تصمیمات مربوط به استخدام
۴- نگهداری سیستم صحیح اطلاعات منابع انسانی
۵- محافظت از اطلاعات محرمانه و اسرار
۶- برداشتن گامهای صحیح برای اطمینان از صحت و کفایت تمامی اطلاعات به اشتراک گذاشته شده در خصوص خط مشی ها و شیوه های منابع انسانی

۷- برداشتن گامهای صحیح برای اطمینان از صحت و کفایت تمامی اطلاعات به اشتراک گذاشته شده که در آموزشهای مرتبط با منابع انسانی استفاده می شوند.

اصول اخلاقی و حرفه ای در مدیریت منابع انسانی
اصول اخلاقی و حرفه ای در مدیریت منابع انسانی

اصول اخلاقی و حرفه ای در مدیریت منابع انسانی

لینک دانلود اصول اخلاقی فعالیت در منابع انسانی

ویژگی‌های خاص کارگاه‌های آموزشی رایان راهبرد چیست؟

کارگاه‌های رایان راهبرد بر اساس مدل‌ها و روش‌های روز دنیا و با رویکرد ایجاد مهارت تخصصی تدارک دیده شده‌اند و یادگیری انجام موضوع آموزش پس از مشارکت فعال تضمین شده است. این مهارت‌ها برای مدیران و متخصصان منابع انسانی یک مزیت رقابتی ایجاد می‌کنند تا در موقعیت‌های شغلی مناسبی در این حرفه قرار گیرند.

رویکرد رایان راهبرد در ارائۀ خدمات مشاوره منابع انسانی چگونه است؟

رایان راهبرد تأکید زیادی به درونی‌سازی متدهای به کار گرفته‌شده در سازمان‌ها دارد. به طوری که تمامی پروژه‌های مشاوره پس از آموزش به ذینفعان و متولیان منابع انسانی سازمان آغاز می‌شوند. بدین ترتیب اجرا با آگاهی از دورنما و تسلط بر تکنیک همراه خواهد بود. سازمان نیز در آینده وابسته به مشاور نبوده و می‌تواند خود، به‌روز‌رسانی‌ها را متناسب با تغییرات پیش برد.

مطالب و یادداشت‌های وب سایت رایان راهبرد چابک چه ویژگی‌هایی دارد؟

کادر تحریریه رایان راهبرد چابک متشکل از متخصصان منابع انسانی با تسلط بر روزنامه‌نگاری است و متفاوت با فعالان دیجیتال مارکتینگ فعال در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، به کیفیت محتوا وفادارند. مطالب و یادداشت‌هایی که در وب سایت منتشر می‌شوند، عمدتاً محتوای تولیدی و یا ترجمه‌ای از روندها و سیگنال‌های موجود در فضای جهانی منابع انسانی است که خاص رایان راهبرد است. این محتواها برای اولین بار به زبان فارسی منتشر می‌شوند.

یک دیدگاه درباره «اصول اخلاقی و حرفه ای در مدیریت منابع انسانی»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است