ویرایش محتوا

باطل کردن طلسم همکاری واحد تکنولوژی اطلاعات و کسب و کار

اگر بین واحد تکنولوژی اطلاعات و کسب و کار عدم اعتماد وجود داشته باشد، نوآوری تقویت شده توسط تکنولوژی به راحتی قابل متوقف شدن است. این عدم اعتماد اغلب بر اساس این قضیه به وجود آمده است که کارشناسان تکنولوژی اطلاعات تصور می کنند که کاربران نمی توانند تکنولوژی را درک کرده و بیاموزند، از سوی دیگر کارشناسان کسب و کار احساس می کنند که کارشناسان تکنولوژی اطلاعات تمکین نکرده و به آنها فرصتی برای یادگیری نمی دهند.

این داستانها را با تقویت ارتباط بین این دو واحد باطل کنید. بهترین راه برای اعتماد سازی وادار کردن این دو گروه به کار کردن در تیم مشترک است. خروجی خاصی را به آنها معرفی کرده و آنها را مجبور کنید که زمانی را به این کار مشترک اختصاص دهند. تشکیل این نوع تیمها موجب ایجاد تفاهم و یکدلی در هر دو طرف می شود.

Dis­pel Myths about the IT/Business Partnership

Tech­nol­o­gy-enabled inno­va­tion can eas­i­ly be stopped in its tracks if there is mis­trust between IT and busi­ness. Often this mis­trust is built on myths — IT pro­fes­sion­als feel that the busi­ness users don’t under­stand tech­nol­o­gy and can’t learn; busi­ness pro­fes­sion­als feel IT is con­de­scend­ing and does­n’t give them a chance to learn. Dis­pel these myths by nur­tur­ing rela­tion­ships between the two sides. The best way to build trust is to make both groups work on teams togeth­er. Give them a specific
out­come and force them to spend time col­lab­o­rat­ing. This type of team­ing will like­ly build under­stand­ing and empa­thy on both sides.

ویژگی‌های خاص کارگاه‌های آموزشی رایان راهبرد چیست؟

کارگاه‌های رایان راهبرد بر اساس مدل‌ها و روش‌های روز دنیا و با رویکرد ایجاد مهارت تخصصی تدارک دیده شده‌اند و یادگیری انجام موضوع آموزش پس از مشارکت فعال تضمین شده است. این مهارت‌ها برای مدیران و متخصصان منابع انسانی یک مزیت رقابتی ایجاد می‌کنند تا در موقعیت‌های شغلی مناسبی در این حرفه قرار گیرند.

رویکرد رایان راهبرد در ارائۀ خدمات مشاوره منابع انسانی چگونه است؟

رایان راهبرد تأکید زیادی به درونی‌سازی متدهای به کار گرفته‌شده در سازمان‌ها دارد. به طوری که تمامی پروژه‌های مشاوره پس از آموزش به ذینفعان و متولیان منابع انسانی سازمان آغاز می‌شوند. بدین ترتیب اجرا با آگاهی از دورنما و تسلط بر تکنیک همراه خواهد بود. سازمان نیز در آینده وابسته به مشاور نبوده و می‌تواند خود، به‌روز‌رسانی‌ها را متناسب با تغییرات پیش برد.

مطالب و یادداشت‌های وب سایت رایان راهبرد چابک چه ویژگی‌هایی دارد؟

کادر تحریریه رایان راهبرد چابک متشکل از متخصصان منابع انسانی با تسلط بر روزنامه‌نگاری است و متفاوت با فعالان دیجیتال مارکتینگ فعال در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، به کیفیت محتوا وفادارند. مطالب و یادداشت‌هایی که در وب سایت منتشر می‌شوند، عمدتاً محتوای تولیدی و یا ترجمه‌ای از روندها و سیگنال‌های موجود در فضای جهانی منابع انسانی است که خاص رایان راهبرد است. این محتواها برای اولین بار به زبان فارسی منتشر می‌شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است