ویرایش محتوا

Kofi Annan and the role of CHRO as Ambassador

Looking at Kofi Annan career history, who was 7th secretary general of the UN, bears valuable lessons for HR professionals and CHRO s.

kofi annan as CHRO
Kofi Annan career Expe­ri­ence has many things to learn

He focused his efforts on devel­op­ing peace over the world which made him eli­gi­ble for Nobel Pease Prize.  He is known as a man­ag­er who tried to make struc­tur­al trans­for­ma­tions in UN rela­tion­ship and orga­ni­za­tion. He is also one of the peo­ple who fol­lowed his career path in dif­fer­ent lev­els inter­nal­ly and pro­mot­ed to the high­est lev­els grad­u­al­ly. In addi­tion to this, he start­ed his man­age­r­i­al role as per­son­nel man­ag­er there.

 So, it is rel­e­vant if we look at a new mod­el which called and describes “CHRO as Ambas­sador” * com­par­ing to his career path and behav­ior. In this point of view, CHRO is in direct con­nec­tion with man­age­ment team, board mem­bers, employ­ees, can­di­dates and even out­side orga­ni­za­tions. (S)he would be the first per­son who must walk and go out of the office to vis­it oth­er depart­ments and units and meet dif­fer­ent peo­ple and par­ties to rep­re­sent orga­ni­za­tion in this com­mu­ni­ca­tion­al role. There­fore, he should col­lect deep knowl­edge of busi­ness to con­nect CEO, top man­agers, key tal­ents and even cus­tomers and oth­er share hold­ers as a chain. This roles and activ­i­ties deliv­er the con­cepts of the “CHRO as Ambas­sador” mod­el. (S)he is sup­posed to lead orga­ni­za­tion and busi­ness mod­el trans­for­ma­tion and con­front chal­lenges. In this way, CHRO needs rel­e­vant com­pe­ten­cies to accept del­e­ga­tion of the author­i­ty result­ing opti­mized pro­duc­tiv­i­ty. By empow­er­ing com­pe­ten­cies (S)he can act as a change agent and facil­i­ta­tor and in addi­tion to nego­tia­tor role by a strate­gic and proac­tive approach.

To per­form these account­abil­i­ties effec­tive­ly, CHRO needs to be accept­ed as a gra­cious and build a pro­file of con­sis­ten­cy and reli­a­bil­i­ty, not just as a slo­gan but in real action and experience.

By the way, have you ever looked at to CHRO as an ambassador?

* Richard Greene coined this term

Morad Ahmadipour

Oth­er Arti­cles and Notes:

Result Ori­en­ta­tion and the need for reorganization

Prin­ci­ples of job classification

Eng­lish Information

Iran Labor Law

Weblog

ویژگی‌های خاص کارگاه‌های آموزشی رایان راهبرد چیست؟

کارگاه‌های رایان راهبرد بر اساس مدل‌ها و روش‌های روز دنیا و با رویکرد ایجاد مهارت تخصصی تدارک دیده شده‌اند و یادگیری انجام موضوع آموزش پس از مشارکت فعال تضمین شده است. این مهارت‌ها برای مدیران و متخصصان منابع انسانی یک مزیت رقابتی ایجاد می‌کنند تا در موقعیت‌های شغلی مناسبی در این حرفه قرار گیرند.

رویکرد رایان راهبرد در ارائۀ خدمات مشاوره منابع انسانی چگونه است؟

رایان راهبرد تأکید زیادی به درونی‌سازی متدهای به کار گرفته‌شده در سازمان‌ها دارد. به طوری که تمامی پروژه‌های مشاوره پس از آموزش به ذینفعان و متولیان منابع انسانی سازمان آغاز می‌شوند. بدین ترتیب اجرا با آگاهی از دورنما و تسلط بر تکنیک همراه خواهد بود. سازمان نیز در آینده وابسته به مشاور نبوده و می‌تواند خود، به‌روز‌رسانی‌ها را متناسب با تغییرات پیش برد.

مطالب و یادداشت‌های وب سایت رایان راهبرد چابک چه ویژگی‌هایی دارد؟

کادر تحریریه رایان راهبرد چابک متشکل از متخصصان منابع انسانی با تسلط بر روزنامه‌نگاری است و متفاوت با فعالان دیجیتال مارکتینگ فعال در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، به کیفیت محتوا وفادارند. مطالب و یادداشت‌هایی که در وب سایت منتشر می‌شوند، عمدتاً محتوای تولیدی و یا ترجمه‌ای از روندها و سیگنال‌های موجود در فضای جهانی منابع انسانی است که خاص رایان راهبرد است. این محتواها برای اولین بار به زبان فارسی منتشر می‌شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است