ویرایش محتوا

برای هدایت بهتر تغییر، از چیزهای کوچک شروع کنید

آیا نیاز به این دارید که تغییر را به صورت بهتری هدایت کنید؟ پس از چیزهای کوچک شروع کنید. تغییر، در سازمانهای امروزی امری مداوم است. رهبران باید تطابق پذیر، انعطاف پذیر و خلاق باشند. به هر حال تلاش در جهت “بهتر هدایت کردن تغییر” می تواند چالشی مبهم و در هم شکنانه باشد. به جای انتخاب یک روش رهبری تمام عیار، با تجربه های کوچک شروع کنید: مواردی نظیر راههای جدید تفویض اختیار؛ آزمودن رویکردهای مختلف برای انتقال دیدگاهها و انتظارات خود؛ تجربه راههای جدید برای ارائه بازخورد از این جمله اند. نسبت به راههایی که جواب می دهند و آنهایی که نتیجه مناسبی ندارد واکنش نشان دهید. این گامهای کوچک قابل مدیریت شدن بوده و آنچه که شما از این تجربه ها می آموزید، به شما کمک می کنند که مهارتهای رهبری خود را ضمن مدلسازی از چگونگی اتفاق افتادن تغییر، شکل دهید.

Need to Be Better at Leading Change? Start Small

Change is a con­stant in today’s orga­ni­za­tions. Lead­ers need to be adap­tive, flex­i­ble, and inno­v­a­tive. How­ev­er, try­ing to be “bet­ter at lead­ing change” can be an over­whelm­ing and vague chal­lenge. Instead of tak­ing on a lead­er­ship style full force, start with small exper­i­ments: try out a new way of del­e­gat­ing; test dif­fer­ent approach­es to com­mu­ni­cat­ing your vision and expec­ta­tions; exper­i­ment with new ways of giv­ing feed­back. Reflect on what works and what does­n’t. These small steps are
man­age­able and what you learn from these exper­i­ments will help you shape your lead­er­ship skills, while mod­el­ing how change happens.

ویژگی‌های خاص کارگاه‌های آموزشی رایان راهبرد چیست؟

کارگاه‌های رایان راهبرد بر اساس مدل‌ها و روش‌های روز دنیا و با رویکرد ایجاد مهارت تخصصی تدارک دیده شده‌اند و یادگیری انجام موضوع آموزش پس از مشارکت فعال تضمین شده است. این مهارت‌ها برای مدیران و متخصصان منابع انسانی یک مزیت رقابتی ایجاد می‌کنند تا در موقعیت‌های شغلی مناسبی در این حرفه قرار گیرند.

رویکرد رایان راهبرد در ارائۀ خدمات مشاوره منابع انسانی چگونه است؟

رایان راهبرد تأکید زیادی به درونی‌سازی متدهای به کار گرفته‌شده در سازمان‌ها دارد. به طوری که تمامی پروژه‌های مشاوره پس از آموزش به ذینفعان و متولیان منابع انسانی سازمان آغاز می‌شوند. بدین ترتیب اجرا با آگاهی از دورنما و تسلط بر تکنیک همراه خواهد بود. سازمان نیز در آینده وابسته به مشاور نبوده و می‌تواند خود، به‌روز‌رسانی‌ها را متناسب با تغییرات پیش برد.

مطالب و یادداشت‌های وب سایت رایان راهبرد چابک چه ویژگی‌هایی دارد؟

کادر تحریریه رایان راهبرد چابک متشکل از متخصصان منابع انسانی با تسلط بر روزنامه‌نگاری است و متفاوت با فعالان دیجیتال مارکتینگ فعال در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، به کیفیت محتوا وفادارند. مطالب و یادداشت‌هایی که در وب سایت منتشر می‌شوند، عمدتاً محتوای تولیدی و یا ترجمه‌ای از روندها و سیگنال‌های موجود در فضای جهانی منابع انسانی است که خاص رایان راهبرد است. این محتواها برای اولین بار به زبان فارسی منتشر می‌شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است