برای هدایت بهتر تغییر، از چیزهای کوچک شروع کنید

آیا نیاز به این دارید که تغییر را به صورت بهتری هدایت کنید؟ پس از چیزهای کوچک شروع کنید. تغییر، در سازمانهای امروزی امری مداوم است. رهبران باید تطابق پذیر، انعطاف پذیر و خلاق باشند. به هر حال تلاش در جهت “بهتر هدایت کردن تغییر” می تواند چالشی مبهم و در هم شکنانه باشد. به جای انتخاب یک روش رهبری تمام عیار، با تجربه های کوچک شروع کنید: مواردی نظیر راههای جدید تفویض اختیار؛ آزمودن رویکردهای مختلف برای انتقال دیدگاهها و انتظارات خود؛ تجربه راههای جدید برای ارائه بازخورد از این جمله اند. نسبت به راههایی که جواب می دهند و آنهایی که نتیجه مناسبی ندارد واکنش نشان دهید. این گامهای کوچک قابل مدیریت شدن بوده و آنچه که شما از این تجربه ها می آموزید، به شما کمک می کنند که مهارتهای رهبری خود را ضمن مدلسازی از چگونگی اتفاق افتادن تغییر، شکل دهید.

Need to Be Better at Leading Change? Start Small

Change is a constant in today’s organizations. Leaders need to be adaptive, flexible, and innovative. However, trying to be “better at leading change” can be an overwhelming and vague challenge. Instead of taking on a leadership style full force, start with small experiments: try out a new way of delegating; test different approaches to communicating your vision and expectations; experiment with new ways of giving feedback. Reflect on what works and what doesn’t. These small steps are
manageable and what you learn from these experiments will help you shape your leadership skills, while modeling how change happens.

برای هدایت بهتر تغییر، از چیزهای کوچک شروع کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to top