توضیحات عملکرد شرکت

About Rayan Rahbord (RRC Ltd)

We drive employees development to achieve growth for pioneer national and international businesses in Iran. We started at 2011 and have been doing it for over 9 years. Although our HR services team members has over 20 years’ experience in this field. We provide skills and employees you need to grow, or simply to deliver […]

دوره آشنایی با مدل یکپارچه مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیرمنابع انسانی

 دوره آشنایی با سیستم مدیریت منابع انسانی نوین برای مدیران غیر منابع انسانی در 8 ماژول 4 ساعته (مجموعاً 32 ساعت) بر اساس مدلهای جاری در شرکتهای معتبر دنیا طراحی شده است که قابلیت برگزاری به صورت فشرده در چهار روز را داراست. مدرس دوره آقای دکتر مراد احمدی پور، دارای گواهینامه از مؤسسه بین […]

دوره آنالیز شغل و تهیه شناسنامه شغل به روش هی گروپ

تاریخ برگزاری: 27 و 28 شهریور 1399 – دو روز از ساعت 9 تا 17  مشاوره مدیریت منابع انسانی رایان راهبرد به اطلاع شرکتهای پیشرو در زمینه جذب، بهسازی و نگهداری استعدادها و کارشناسان حرفه ای و متخصص منابع انسانی که به دنبال آموختن نحوه تهیه شناسنامه های شغلی به روشی حرفه ای بوده اند […]

آموزش کارراهه شغلی

دوره برنامه ریزی کارراهه شغلی یا Career Path Planning دوره ای غیرحضوری و مجازی می باشد که توسط شرکت رایان راهبرد چابک، برای اولین بار در کشور ارائه شده است. این دوره پس از طی نمودن دوره پیش نیاز مدیریت استعدادها که به مرور مفاهیم مرتبط با نگهداشت و بهسازی منابع انسانی و برنامه ریزی […]

دوره تخصصی استراتژی و برنامه ریزی منابع انسانی

این دوره که توسط مدیر منابع انسانی یکی از معتبرترین شرکتهای داروسازی تنظیم و ارائه شده، برای مدیران و متخصصین برنامه ریزی منابع انسانی و آموزش برگزار می گردد. مدت دوره 8 ساعت است که در 18 شهریور از ساعت 9:00 صبح تا 17:00 عصر برگزار خواهند گردید. سرفصل دوره برنامه ریزی و استراتژی منابع انسانی […]

دوره آموزشی تخصصی بررسی و تجزيه و تحليل حوادث HSE

به اطلاع می رساند دوره آموزشی تخصصی بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث HSE توسط یکی از کارشناسان ارشد حرفه ای صنعت انرژی ارائه می شود که محتوای آن بر اساس دوره های تخصصی طی شده توسط ایشان در کشورهای مختلف و تجاربشان در مدیریت واحدهای HSE  گردآوری و طراحی شده است. اهداف دوره:شناخت فراگیران با فرايند […]

مشاوره – بهبود منابع انسانی

یکی از گامهای اساسی موفقیت سیستم مدیریت منابع انسانی شناسایی وضعیت موجود و تعیین هدف به همراه مشخص کردن منابع و راه رسیدن به هدف است. استفاده از مدلی متناسب و یکپارچه که بتواند اجزای مختلف منابع انسانی را در هم تنیده و انسجام بخشد، می تواند تضمین کننده موفقیت پروژه های بهبود منابع انسانی […]

مشاوره – قوانین

فعالیت موفقیت آمیز منابع انسانی در فضای کسب و کار نیازمند تسلط و احاطه بر قوانین اصلی کار و فعالیت است. قوانین و آئین نامه های کار، تأمین اجتماعی و مالیات بر حقوق و دستمزد از الزامات کار هستند. این خدمات نیز توسط متخصصان همکار و مدعو ارائه می شود. بخش دیگر خدمات مشاوره ای […]

Scroll to top