سنجش رضایت یا سنجش اثربخشی کارکنان

انجام سنجشهای مداوم رضایت کارکنان،

جزئی از فعالیتهای معمول در سیستمهای مدیریت منابع انسانی شده. ( اثربخشی کارکنان )

و در بسیاری از سازمانها نیز شکل بوروکراتیک به خود گرفته.

و تبدیل به کاری روتین و روزمره شده است.

اثربخشی کارکنان : هرچند رضایت لزوماً منجر به خروجی مناسب و بهره وری نمی شود. و عوامل دیگری نیز بر روی آن تأثیرگذارند.

حتی در برخی مواقع ممکن است رضایت به بهای بهره وری کمتر حاصل گردد. در برابر آن، مدل هی گروپ پیشنهاد می دهد به جای سنجش صرف رضایت کارکنان، اثربخشی کارکنان را پیوسته پایش کنید تا بتوانید روند فعالیتهای مدیریتی و آینده شرکت در ابعاد دستاوردهای مالی، رضایت مشتریان و عملکرد برآورد کنید. سنجش اثربخشی شامل دوازده عامل تأثیرگذار است که نتیجه فعالیتهای مدیریت منابع انسانی (چه شاغلان این واحد و چه مدیرانی که برخی از فعالیتهای مربوط به این موضوع را بر عهده دارند) را می سنجد.

یکی از دلایل اصلی توجه ذینفعان مختلف (سهامداران و مدیران و …) به این موضوع، اثر مستقیم فعالیتهای مدیریت منابع انسانی بر درآمد و بازار در شرکتهای موفق است. شاید یکی از دلایل جدی گرفته نشدن فعالیتهای منابع انسانی در برخی از سازمانها، روشن نبودن و یا حتی عدم تأثیرگذاری فعالیتهای ماشین منابع انسانی سازمان با این خواسته ها و انتظارات باشد.

رایان راهبرد چابک، شرکتها را در استقرار این مدل یاری می کند.

سنجش اثربخشی کارکنان
سنجش اثربخشی کارکنان

درخصوص ویژگی های این مدل در لینک ذیل بیشتر بخوانید:

کی از دلایل اصلی توجه ذینفعان مختلف (سهامداران و مدیران و …) به این موضوع، اثر مستقیم فعالیتهای مدیریت منابع انسانی بر درآمد و بازار در شرکتهای موفق است. شاید یکی از دلایل جدی گرفته نشدن فعالیتهای منابع انسانی در برخی از سازمانها، روشن نبودن و یا حتی عدم تأثیرگذاری فعالیتهای ماشین منابع انسانی سازمان با این خواسته ها و انتظارات باشد.

رایان راهبرد چابک، شرکتها را در استقرار این مدل یاری می کند.

مدل اثربخشی کارکنان هی گروپ

سنجش اثربخشی کارکنان؛ مدل هی گروپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to top