ویرایش محتوا

About Rayan Rahbord (RRC Ltd)

HR Iran Con­sul­tant : We dri­ve staff devel­op­ment to achieve the growth of nation­al and inter­na­tion­al pio­neer­ing jobs in Iran. We start­ed in 2011 and have been doing this for over 9 years. How­ev­er, our human resource ser­vice team mem­bers have more than 20 years of expe­ri­ence in this field. We pro­vide the skills and staff you need to grow or sim­ply deliv­er an impor­tant HR project.

What makes us different

Over the years we have expand­ed our ser­vices to include voca­tion­al train­ing, con­sult­ing and human resource out­sourc­ing projects. We enable your human resources and orga­ni­za­tion to ben­e­fit from our world-class services.

What do we do?

We enable you to out­source human resources, human resource con­sult­ing, online train­ing, online super­vi­sor train­ing, com­pen­sa­tion ser­vices (job analy­sis, job appraisal, com­pen­sa­tion sys­tem), human resource audit­ing, per­for­mance man­age­ment, career path plan­ning Do suc­ces­sion plan­ning, orga­ni­za­tion­al struc­ture and human resources. Pro­fes­sion­al employ­ment in Iran, accord­ing to legal pre­ven­tive measures.

our cus­tomers

We have pro­vid­ed human resources ser­vices to the cus­tomer in var­i­ous indus­tries such as oil and gas and petro­chem­i­cals, telecom­mu­ni­ca­tions, soft­ware, med­i­cine, con­struc­tion, pub­lic ser­vices, etc.

Audi­ence: 

For more infor­ma­tion, you can con­tact us or get a massage:

Phone: +982144667408

Phone: +989122238537

What­sApp: +989331382211

Let­ter: HR@isurvey.ir

ویژگی‌های خاص کارگاه‌های آموزشی رایان راهبرد چیست؟

کارگاه‌های رایان راهبرد بر اساس مدل‌ها و روش‌های روز دنیا و با رویکرد ایجاد مهارت تخصصی تدارک دیده شده‌اند و یادگیری انجام موضوع آموزش پس از مشارکت فعال تضمین شده است. این مهارت‌ها برای مدیران و متخصصان منابع انسانی یک مزیت رقابتی ایجاد می‌کنند تا در موقعیت‌های شغلی مناسبی در این حرفه قرار گیرند.

رویکرد رایان راهبرد در ارائۀ خدمات مشاوره منابع انسانی چگونه است؟

رایان راهبرد تأکید زیادی به درونی‌سازی متدهای به کار گرفته‌شده در سازمان‌ها دارد. به طوری که تمامی پروژه‌های مشاوره پس از آموزش به ذینفعان و متولیان منابع انسانی سازمان آغاز می‌شوند. بدین ترتیب اجرا با آگاهی از دورنما و تسلط بر تکنیک همراه خواهد بود. سازمان نیز در آینده وابسته به مشاور نبوده و می‌تواند خود، به‌روز‌رسانی‌ها را متناسب با تغییرات پیش برد.

مطالب و یادداشت‌های وب سایت رایان راهبرد چابک چه ویژگی‌هایی دارد؟

کادر تحریریه رایان راهبرد چابک متشکل از متخصصان منابع انسانی با تسلط بر روزنامه‌نگاری است و متفاوت با فعالان دیجیتال مارکتینگ فعال در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، به کیفیت محتوا وفادارند. مطالب و یادداشت‌هایی که در وب سایت منتشر می‌شوند، عمدتاً محتوای تولیدی و یا ترجمه‌ای از روندها و سیگنال‌های موجود در فضای جهانی منابع انسانی است که خاص رایان راهبرد است. این محتواها برای اولین بار به زبان فارسی منتشر می‌شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است