ویرایش محتوا

Result Orientation and the need for reorganization

Thanks to the grand­fa­ther; I had an oppor­tu­ni­ty to expe­ri­ence farm­ers life, when I was a child. What was notice­able in their lifestyle, was “Result Orientation”.

All their efforts had been sum­ma­rized in the final prod­uct; So, if the prod­uct hasn’t been pro­duced prop­er­ly, all efforts would be wast­ed. In the lan­guage of indus­try and employ­er – employ­ee rela­tions, there would be no com­pen­sa­tion for that peri­od. This result ori­en­ta­tion is enough for wak­ing up in the morn­ing and going to work with­out any need for watch, nor time and atten­dance records or checks. This result ori­en­ta­tion atti­tude where con­nect­ed to mean­ing­ful work – enriched with day to day deci­sion mak­ing and empow­ered by observ­ing sprout, growth and fruc­ti­fy – can intro­duce a new bench­mark which lead­ing to reor­ga­niz­ing work sys­tem and jobs. This way of reor­ga­ni­za­tion aligned by employ­ee matu­ri­ty and its out­comes can improve pro­duc­tiv­i­ty of the system.

Con­trol­ling Mature employ­ees plays like a brake. Like a truck which can­not move on just by its brakes, man­age­ment could not be done just by con­trol. .Man­agers who work with mil­len­ni­als gen­er­a­tion, should take the feet off the brakes and allow to orga­ni­za­tion for mov­ing up

Oth­er Rel­e­vant Subjects:

ویژگی‌های خاص کارگاه‌های آموزشی رایان راهبرد چیست؟

کارگاه‌های رایان راهبرد بر اساس مدل‌ها و روش‌های روز دنیا و با رویکرد ایجاد مهارت تخصصی تدارک دیده شده‌اند و یادگیری انجام موضوع آموزش پس از مشارکت فعال تضمین شده است. این مهارت‌ها برای مدیران و متخصصان منابع انسانی یک مزیت رقابتی ایجاد می‌کنند تا در موقعیت‌های شغلی مناسبی در این حرفه قرار گیرند.

رویکرد رایان راهبرد در ارائۀ خدمات مشاوره منابع انسانی چگونه است؟

رایان راهبرد تأکید زیادی به درونی‌سازی متدهای به کار گرفته‌شده در سازمان‌ها دارد. به طوری که تمامی پروژه‌های مشاوره پس از آموزش به ذینفعان و متولیان منابع انسانی سازمان آغاز می‌شوند. بدین ترتیب اجرا با آگاهی از دورنما و تسلط بر تکنیک همراه خواهد بود. سازمان نیز در آینده وابسته به مشاور نبوده و می‌تواند خود، به‌روز‌رسانی‌ها را متناسب با تغییرات پیش برد.

مطالب و یادداشت‌های وب سایت رایان راهبرد چابک چه ویژگی‌هایی دارد؟

کادر تحریریه رایان راهبرد چابک متشکل از متخصصان منابع انسانی با تسلط بر روزنامه‌نگاری است و متفاوت با فعالان دیجیتال مارکتینگ فعال در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، به کیفیت محتوا وفادارند. مطالب و یادداشت‌هایی که در وب سایت منتشر می‌شوند، عمدتاً محتوای تولیدی و یا ترجمه‌ای از روندها و سیگنال‌های موجود در فضای جهانی منابع انسانی است که خاص رایان راهبرد است. این محتواها برای اولین بار به زبان فارسی منتشر می‌شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است