ویرایش محتوا

پیچیدگی برنامه ریزی نیروی انسانی در صنعت انرژی

منابع انسانی و شرح شغل در صنعت

همه موافق این نکته هستند

که آینده بسیار متفاوت خواهد بود ( برنامه ریزی نیروی انسانی )

و تغییرات تکراری برای ایجاد رشد و سهم بازار پایدار کافی نیستند.

مشاوره مدیریت منابع انسانی : (آموزش و مشاوره منابع انسانی و ارائه شرح شغل و شناسنامه شغلی)

به طور مشخص مهارتها، فرهنگ و شیوه های کاری امروز احتمالا شبیه این موارد در سه سال آینده نخواهند بود. ضمن اینکه اثرات آنها از هم اکنون در حال نمایان شدن است. در عین حال این پیچیدگی ها برای صنایع مربوط به انرژی که زیربنای صنایع دیگر است. از چالشهای عمیقی برخوردار است. (برنامه ریزی نیروی انسانی)

اما چطور می توان برای چیزی که هنوز مشخص نیست، آماده شد؟

شرکتهایی که می خواهند این مسیر مشکل را شروع کنند، نیازمند ترسیم سناریوهایی چند گانه برای آینده هستند.

در تدوین این سناریو، نمی توان. به طور نمونه از نیروها و گزینه های ذیل چشم پوشی کرد.

  • استراتژی های ما چگونه می توانند. با رقبای غیر سنتی دقیقتر شوند. و یا به عبارت دیگر چگونه می توانیم. از صنایع جانبی و استارت آپها بیاموزیم؟
  • چه قابلیتهای استراتژیکی برای دستیابی به ارزشهای ملموس. در کسب و کار حیاتی هستند؟
  • برای دستیابی به این ارزشهای کسب و کاری نیاز به استقرار چه فرهنگی در سازمان داریم؟ این فرهنگ چگونه به رفتارهای رهبران و همکاران ترجمه شده و رسوخ می کنند؟
  • شیوه های کاری مطلوب کدام است؟ انسان یا ماشین؟ استخدام تمام وقت یا افراد آزاد؟ مجازی یا حضور در محل؟ این انواع شیوه های کاری چگونه بر روی یادگیری و فرهنگ تاثیر می گذارند؟ ( برنامه ریزی نیروی انسانی )

با وجود این نیروهای محیطی، صنایعی که در زمینه انرژی فعالیت می کنند، . با چالشهای حتی عمیقتری مواجه هستند. پیدا شدن منابع جدید انرژی، اقتصادی شدن اکتشاف، بهره برداری، انتقال و استفاده از این انرژی های نو، در مقابل حساسیتهای فزاینده اجتماعی. در خصوص منابع و حاملهای سنتی انرژی تنها برخی از حوزه های ابهام آلود. در فضای فعالیت این دسته از صنایع است.

به جرأت می توان گفت

. ترکیب استعدادهایی که توسط این سازمانها. به کار گرفته می شوند، می تواند عامل انتخاب طبیعی. برای بقا و رشد و یا افول آنها باشد. از ابتدای قرن بیست و یکم واژه هایی نظیر جنگ استعدادها و شکار مغزها واژه های آشنایی. برای فعالین این صنایع محسوب می شود. گذشته از معنای عامی که برای استعداد (Tal­ent) قائل. هستیم، در ادبیات موضوعی مدیریت منابع انسانی، استعداد شامل نیروی انسانی است. که با شایستگی های کمیاب خود، موجب ایجاد مزیت رقابتی در کسب و کار شده. و یا از پتانسیل ایجاد این مزیتهای رقابتی در آینده برخوردار باشد.

مشاوره مدیریت منابع انسانی : (آموزش و مشاوره منابع انسانی و ارائه شرح شغل و شناسنامه شغلی و آنالیز و ارزیابی شغل ، جبران خدمت و مزایا و …) رایان راهبرد چابک

از سوی دیگر، نگهداری و بهسازی و نیز جلب تعهد و تعلق کاری. این استعدادها و همراستا کردن ارزشهای رفتاری کارکنان با DNA  شرکت از پیچیدگی هایی برخوردار است. که آن را شایسته توجه و برنامه ریزی عمیقتر می کند. (برنامه ریزی نیروی انسانی)

در ادامه به برخی از مهمترین این پیچیدگی ها پرداخته می شود.

سیستم جبران خدمت در مناطق عملیاتی

یکی از ویژگی های صنایع وابسته به انرژی، دور بودن اکثر مناطق عملیاتی از مناطق سکونت شهری است که این وضعیت موجب می شود در تأمین نیروی انسانی متخصص دچار سختی هایی شوند. بازار کار واقع در مناطق عملیاتی عمدتاً.در زمینه مهیا کردن شایستگی های مورد نیاز برای استخدام. در سمتهای حساس، کمبودهایی دارد. که بسته جبران خدمت با در بر گرفتن پرداخت.، نوع مزایای تخصیص یافته و حتی مواردی نظیر تقدیر، فرصتهای ارتقا و … به عنوان ابزارهایی که در جلب کاندیداهای شغلی برتر نقشی کلیدی دارند، پیروز رقابت در دور اول را تعیین می کند.

حساسیتهای موجود در خصوص ایمنی و بهداشت حرفه ای کارکنان (HSE)

گذشته از حساسیت جامعه نسبت به حوادث شغلی و محیط کار، استعدادهای سازمان، به طور فزاینده ای اهمیت بالاتری برای نیازهای ثانویه از جمله امنیت و سلامت قائل می شوند. و با توجه به ماهیت عمدتاً خطرناک فرآیندهای این بخش، دور از ذهن نیست. که با نرخ خروج خدمت بیشتری در مقایسه با سایر صنایع مواجه شوند. اتخاذ تدابیر و شاخصهایی برای پایش سطح خطرات و تمهیدات ایمنی، می تواند پاسخی برای بخشی از دغدغه های استعدادهای شاغل .در صنایع انرژی مخصوصاً صنایع نفت و گاز باشد.

تأمین توازن بین کار و زندگی(برنامه ریزی نیروی انسانی)

اگر سازمانها در جذب کارکنان موفق عمل کنند. و بتوانند با طراحی بسته های جبران خدمت و مزایای رقابتی، کاستی های بازارهای کار منطقه ای و عملیاتی را تا حدی جبران کنند، آنگاه با چالشهای بعدی یعنی نگهداری نیروی انسانی متخصص و مستعدی که به منطقه عملیاتی عزیمت کرده. مواجه خواهند بود. استعدادهای امروزی به توازن بین کار و زندگی امتیازی بالا داده. و دور شدن از خانواده ها و یا عدم دسترسی به امکانات زندگی می تواند این توازن را که نقشی مهم در نگهداری کارکنان دارد، به نفع عدم رضایت کارکنان بر هم زند.

مشاوره مدیریت منابع انسانی : (آموزش و مشاوره منابع انسانی و ارائه شرح شغل و شناسنامه شغلی و آنالیز و ارزیابی شغل ، جبران خدمت و مزایا و …) رایان راهبرد چابک

بازنشستگی نیروهای قدیمی

دقت در طیف جمعیت شناختی نیروی انسانی صنایع انرژی، طول عمر بالاتر شاغلین این صنعت را. در مقایسه با دیگر صنایع آشکار می کند. کارکنان متخصصی که در سنین نزدیک به بازنشستگی قرار داشته . و به زودی حجم عظیمی از تجربیات و دانش عمدتاً ضمنی را با خود به خارج از سازمان می برند، قابلیت انتقال و مدیریت این دانش را حیاتی می کنند. امتحان کردن کارکنانی که جزو استعدادهای غیر سنتی محسوب می شوند. (پتانسیلهای بالایی دارند، ولی از تجربه بی بهره اند) .و برنامه های جانشین پروری باید به عنوان یکی از اهرمهای اصلی مقابله با این ریسک در آینده باشد.

مالکیت دولتی و رقابت در بازار

اهمیت انرژی در اقتصاد و جذابیت ورود به این بخش برای دولتها، آنها را با یک دوگانگی مواجه می کند. که در یکسو پایش بازار کار و سطوح پرداخت دولتی و در سوی دیگر محدودیتهای پرداخت در کارکنان دولتی و عدم انعطاف پذیری کافی در آن برای پاسخگویی به الزامات بازار کار و رقابت با پرداخت کننده های موجود .در آن از سوی دیگر قرار دارد.

مشاوره مدیریت منابع انسانی : (آموزش و مشاوره منابع انسانی و ارائه شرح شغل و شناسنامه شغلی و آنالیز و ارزیابی شغل ، جبران خدمت و مزایا و …) رایان راهبرد چابک

منابع انسانی و شرح شغل در صنعت
منابع انسانی

۹ فعالیت اساسی برای مدیریت مؤثر دورکاری

رهبری اثربخش

دسته بندی واحدهای عملکردی در خصوص میزان چابکی

حیطه نظارت مناسب مدیران

shin­ing objec­tive یا “اهداف درخشان”

مصاحبه با دیو اولریش – رهبران مواظب افرادشان در این همه گیری باشند

چه کسانی پروفایلم را در لینکدین چک کرده اند؟

تایید دورکاری تامین اجتماعی

کارگاه های آموزشی تخصصی مدیریت منابع انسانی رایان راهبرد چابک

مدل چهارسطحی ارزیابی اثربخشی کرک پاتریک

شناسنامه و شرح شغل مدیر منابع انسانی (۰۰-۳۰۴۰-۱۱)

شرح شغل مدیر کارخانه صنعتی

توصیه مرسر برای صد روز اول CHRO

مشاهده در لینکدین

ویژگی‌های خاص کارگاه‌های آموزشی رایان راهبرد چیست؟

کارگاه‌های رایان راهبرد بر اساس مدل‌ها و روش‌های روز دنیا و با رویکرد ایجاد مهارت تخصصی تدارک دیده شده‌اند و یادگیری انجام موضوع آموزش پس از مشارکت فعال تضمین شده است. این مهارت‌ها برای مدیران و متخصصان منابع انسانی یک مزیت رقابتی ایجاد می‌کنند تا در موقعیت‌های شغلی مناسبی در این حرفه قرار گیرند.

رویکرد رایان راهبرد در ارائۀ خدمات مشاوره منابع انسانی چگونه است؟

رایان راهبرد تأکید زیادی به درونی‌سازی متدهای به کار گرفته‌شده در سازمان‌ها دارد. به طوری که تمامی پروژه‌های مشاوره پس از آموزش به ذینفعان و متولیان منابع انسانی سازمان آغاز می‌شوند. بدین ترتیب اجرا با آگاهی از دورنما و تسلط بر تکنیک همراه خواهد بود. سازمان نیز در آینده وابسته به مشاور نبوده و می‌تواند خود، به‌روز‌رسانی‌ها را متناسب با تغییرات پیش برد.

مطالب و یادداشت‌های وب سایت رایان راهبرد چابک چه ویژگی‌هایی دارد؟

کادر تحریریه رایان راهبرد چابک متشکل از متخصصان منابع انسانی با تسلط بر روزنامه‌نگاری است و متفاوت با فعالان دیجیتال مارکتینگ فعال در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، به کیفیت محتوا وفادارند. مطالب و یادداشت‌هایی که در وب سایت منتشر می‌شوند، عمدتاً محتوای تولیدی و یا ترجمه‌ای از روندها و سیگنال‌های موجود در فضای جهانی منابع انسانی است که خاص رایان راهبرد است. این محتواها برای اولین بار به زبان فارسی منتشر می‌شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است