ویرایش محتوا

شایستگی های منابع انسانی

جلب شایستگی های منابع انسانی برای جایابی، رشد و بقای کسب و کار ضروری است.

جلب این توانمندی ها از طریق جلب و تعهد نیروی انسانی شایسته و مستعد امکان پذیر خواهد بود. بدین منظور کسب و کارها به درستی به متخصصان و حرفه ای های منابع انسانی رجوع خواهند نمود. متخصصانی که انتظار می رود خود،صلاحیت های لازم را برای جذب، بهسازی و نگهداشت استعدادها ی سازمان داشته باشند.

از متخصصان و مشاوران سرمایه ی انسانی و متولیان نگهداشت استعدادها انتظار می رود که علاوه بر تسلط بر مقدمات لازم برای همکاری بهره ور نظیر تسلط به زبان انگلیسی، شناخت و توان همکاری با فرهنگ های مختلف و تنوع نیروی کار، سیستم های نوین مدیریت سرمایه های انسانی را به خوبی شناخته و به کار گیرند.

شایستگی های منابع انسانی :
توانمندی ها

عدم تسلط بر ابزارهایی که اینک در ادبیات کسب و کاری دنیا اثربخشی خود را به همراه نقش شان در موفقیت کسب و کار اثبات کرده اند نظیر تکنیک های سازماندهی و طراحی مشاغل، مباحث مرتبط با استعدادها، انگیزش و تقویت ماندگاری و تعهد کارکنان و از این قبیل نه تنها موجب از درست رفتن اعتماد و پیشنیازهای همکاری کارآ خواهد شد، بلکه زمینه ساز گرایش شرکت ها به استفاده بیشتر از نیروی کار جایگزین نیز خواهد شد.

در این نوشتار که برگرفته از کتاب نقشه راه شایستگی (Com­pe­ten­cy Map­ping ) نوشته سیما سانگهی است، لیست صلاحیت های منابع انسانی برای چند سمت مدیریتی واقع در این واحد توسعه داده شده است.

سمت هایی نظیر رئیس (HR Head) مدیر (HR Man­ag­er) و مدیر ارشد اجرایی (HR Exec­u­tive) در این واحد

سعی شده همه عملیات منابع انسانی در نظر گرفته شوند؛ این مدل بر اساس یافته ها از ۱۸ سازمان در بخش های مختلف استخراج شده است و با توجه به طیف وسیعی از عملیاتی که دارنده سمت اداره می کند، به آسانی و بدون زحمت زیادی قابل متناسب سازی و استفاده است.

شایستگی های منابع انسانی

البته دقت نمایید که در تحلیل شغل و صلاحیت لازم برای انجام آن، عنوان شغلی ملاک قرار نمی گیرد بلکه این محتوای شغل است که مورد توجه قرار می گیرد. 

به همین دلیل برخی از عناوین شغلی که در این نوشته مورد استفاده قرار گرفته اند، ممکن است در سازمان های مختلف، معانی متفاوتی داشته باشند. 

ضمن اینکه برای شناسایی وجود و یا عدم وجود این توانمندی ها لازم است شاخص های رفتاری متناسب تعریف شوند تا بعداً در کانون های ارزیابی مورد استفاده قرار گیرند.

 

شایستگی های رئیس منابع انسانی (HR Head)

رئیس این واحد تیمی از حرفه ای ها را در راستای اجرایی کردن طیف کامل عملیات رهبری می کند. این موارد در برگیرنده روابط کار، مدیریت جانشین پروری، امور کارکنان، طبقه بندی، مقدمات استخدام، تنوع محیط کار، برنامه ریزی نیروی انسانی، توسعه سازمانی و طراحی شغل و سازمان می باشد.

شخصی که در این جایگاه قرار می گیرد، باید فرهنگی را ایجاد کرده و پرورش دهد که روابط کاری مستحکمی در داخل سازمان بسازد. کار مشترک با تیم برای اطمینان از اینکه نیازها و اصل شده اند، مسائل آدرس دهی شده و شرایط با روش همکارانه، مشورتی، خلاقانه و انعطاف پذیر مدیریت شده اند.

وی بایستی به طور مداوم فرآیند را بهسازی کرده و بخشی از برنامه کسب و کاری باشد.

شایستگی های منابع انسانی

مدل شایستگی رئیس این واحد از یازده عنوان همان طور که در جدول ذیل ذکر شده تشکیل یافته است که همه این موارد برای عملکرد برجسته مهمند.

 • تفکر استراتژیک (Strate­gic Think­ing)
 • فراست کسب و کار  (Busi­ness Acu­men)
 • ساختن روابط کاری و شبکه (Rela­tion­ship and Net­work­ing)
 • هدایت و رهبری و توسعه تیم  (Team Lead­er­ship and devel­op­ment)
 • معطوف بودن به هدف (Results Ori­en­ta­tion)
 • اثر گذاری و تاثیر (Impact and Influence)
 • ارتباطات (Com­mu­ni­ca­tion)
 • اثربخشی فردی (Per­son­al Effec­tive­ness)
 • جهت  گیری به مشتریان داخلی (Inter­nal Cus­tomer Ori­en­ta­tion)
 • تخصص منابع انسانی  (Human Resources Exper­tise)
 • رهبری تغییر(Change Lead­er­ship)

 

شایستگی های مدیر واحد (HR Manager)

یک مدیر منابع انسانی هم ممکن است عمومی گرا ( Gen­er­al­ist) با تنوعی از فعالیت ها در تعدادی از حیطه ها باشد یا کارشناسی باشد که روی حیطه عملکردی خاصی تمرکز کرده باشد. 

مدیران باید بتوانند در خصوص توسعه تیم و سازمان، ساختار سازمانی، طراحی شغل و طبقه بندی، روابط صنعتی، استخدام، امور کارکنان و برنامه ریزی نیروی انسانی مشاوره و راهنمایی ارائه کنند.

مدیر این واحد باید درک روشنی از کسب و کار داشته و روی دستیابی به کیفیت بالا و نتایج استراتژیک برای سازمان تمرکز کند و با استفاده از تسهیلاتی که عمیقاً توسعه یافته اند و مهارت های تفسیر و تعبیر، در روابط با ارباب رجوع و مشارکت با کسب و کار بر اساس همکاری و احترام مشارکت کند.

شایستگی های منابع انسانی

مدل شایستگی برای مدیر این واحد در لیست ذیل نشان داده شده است:

 • مشتریان داخلی (Inter­nal Cus­tomer)
 • ساختن روابط   (Rela­tion­ship Build­ing)
 • دانش شغلی (Job knowl­edge)
 • دانش حاکمیت کسب و کار مشتری (Knowl­edge of Gov­ern­ment and Client Busi­ness)
 • کار تیمی (Team work)
 • رویکرد نتیجه گرایی (Results Ori­en­ta­tion)
 • اثرگذاری و تاثیر (Impact and Influ­ence)
 • حل مساله (Prob­lem Solv­ing)
 • ارتباطات (Com­mu­ni­ca­tion)
 • اثربخشی فردی (Per­son­al Effec­tive­ness)
 • انعطاف پذیری (Flex­i­bil­i­ty)

 

شایستگی های مدیر ارشد اجرایی واحد (HR Executive)

مدیر ارشد اجرایی سرمایه ی انسانی، راهنمایی هایی مرتبط با رویه ها، پروتکل ها و اصول راهنما و اطلاعات کارکنان فراهم می کند. آنگاه که درک خوبی از اعمال و اصول این رشته نشان می دهد، روابط عالی با کارکنان مهیا می کند.

این مدیر ارشد اجرایی درک روشنی از انتظارات حرفه ای ها داشته و از آن پشتیبانی کرده و نیازهای کارکنان ایشان را می داند و فضای مثبت، اخلاقیات درست و همکاری بین اعضای تیم با تکمیل ماموریت های کاری، دستیابی به اهداف گروه و اطمینان یافتن از نتایج و پیامدهای مطلوب را از طریق همکاری با همکاران و کارکنان ترغیب می کند.

مدل شایستگی مدیر ارشد اجرایی در لیست ذیل ذکر شده است:

 • مشتریان داخلی (Inter­nal Cus­tomer)
 • تخصص منابع انسانی (Human Resources Exper­tise)
 • کار تیمی (Team work)
 • رویکرد نتیجه گرایی (Results Ori­en­ta­tion)
 • ارتباطات (Com­mu­ni­ca­tion)
 • اثربخشی فردی (Per­son­al Effec­tive­ness)

شایستگی های منابع انسانی

تهیه و ترجمه:

شرکت آموزش و مشاوره رایان راهبرد چابک

 

بهبود و توسعه کیفی شایستگی‌ها

شایستگی های HRM پسا تحریم

مهارت های تسهیل گری Facil­i­ta­tion Skills

شکاف در شایستگی های میانی

ویژگی های رهبران بالقوه

مهارتهای لازم برای تعریف شایستگی انجام شغل O*net

نگرش متخصص HR

مدرک تحصیلی یا عملکرد و شایستگی؟

آمادگی لازم برای حرفه ای شدن SVP

دانلود اصول اخلاق حرفه ای در مدیریت منابع انسانی SHRM

ویژگی‌های خاص کارگاه‌های آموزشی رایان راهبرد چیست؟

کارگاه‌های رایان راهبرد بر اساس مدل‌ها و روش‌های روز دنیا و با رویکرد ایجاد مهارت تخصصی تدارک دیده شده‌اند و یادگیری انجام موضوع آموزش پس از مشارکت فعال تضمین شده است. این مهارت‌ها برای مدیران و متخصصان منابع انسانی یک مزیت رقابتی ایجاد می‌کنند تا در موقعیت‌های شغلی مناسبی در این حرفه قرار گیرند.

رویکرد رایان راهبرد در ارائۀ خدمات مشاوره منابع انسانی چگونه است؟

رایان راهبرد تأکید زیادی به درونی‌سازی متدهای به کار گرفته‌شده در سازمان‌ها دارد. به طوری که تمامی پروژه‌های مشاوره پس از آموزش به ذینفعان و متولیان منابع انسانی سازمان آغاز می‌شوند. بدین ترتیب اجرا با آگاهی از دورنما و تسلط بر تکنیک همراه خواهد بود. سازمان نیز در آینده وابسته به مشاور نبوده و می‌تواند خود، به‌روز‌رسانی‌ها را متناسب با تغییرات پیش برد.

مطالب و یادداشت‌های وب سایت رایان راهبرد چابک چه ویژگی‌هایی دارد؟

کادر تحریریه رایان راهبرد چابک متشکل از متخصصان منابع انسانی با تسلط بر روزنامه‌نگاری است و متفاوت با فعالان دیجیتال مارکتینگ فعال در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، به کیفیت محتوا وفادارند. مطالب و یادداشت‌هایی که در وب سایت منتشر می‌شوند، عمدتاً محتوای تولیدی و یا ترجمه‌ای از روندها و سیگنال‌های موجود در فضای جهانی منابع انسانی است که خاص رایان راهبرد است. این محتواها برای اولین بار به زبان فارسی منتشر می‌شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است