جدول نه خانه ( ۹ خانه) مدیریت استعدادها

ماتریس عملکرد/ توان بالقوه نه خانه ای یا (۹ Box) یکی از ابزارهایی است که در برنامه ریزی جانشین پروری مکرر مورد استفاده قرار گرفته است. این ابزار می تواند برای کسانی که در زمینه مدیریت استعدادها فعالیت می کنند یا حتی برای هر مدیری بسیار ارزشمند باشد.

گامهای اجرای آموزش بر اساس شایستگی (CBT)

با گران شدن آموزش های اثربخش و پیوند خوردن ارزش آفرینی کسب و کار با مهارت منابع انسانی، آموزش بر اساس شایستگی هر روز بیش از گذشته به یکی از مسائل منابع انسانی تبدیل می شود. گام های آموزش بر اساس شایستگی و مهارت گام اول: تعیین کنید که آیا آموزش همان اقدام مناسبی است […]

شایستگی های منابع انسانی

جلب شایستگی هایی برای جایابی، رشد و بقای کسب و کار ضروری است. جلب این شایستگی ها از طریق جلب و تعهد نیروی انسانی شایسته و مستعد امکان پذیر خواهد بود. بدین منظور کسب و کارها به درستی به متخصصان و حرفه ای های منابع انسانی رجوع خواهند نمود. متخصصانی که انتظار می رود خود، شایستگی های لازم را برای جذب، بهسازی و نگهداشت استعدادها ی سازمان داشته باشند.

Scroll to top